Bookmark and Share

Поземлен имот

№ на изпълнително дело: 20148560401814
Площ: 541 кв. м.
Оценка на имота
Начална цена
Местонахождение: гр. Нови Искър, ул. Кирил и Методий
Виж на картата
Описание на обекта

½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00357.5362.912 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2012 г., който имот съглс. скица № 15-424579-19.11.2014 г. е с площ от 541 кв.м., находящ се в гр. Нови искър, район Нови Искър, кв. Славовци, ул. Кирил и Методий, номер по предходен план: няма; при съседи: 00357.5362.757; 00357.5362.916; 00357.5362.910; 00357.5050.108, а съгласно нотариален акт за собственост е с площ от 520 кв.м., идентичен с ПИ № 002624 и № 002629 по картата на землището и представлява парцел XV-909 в квартал 274а при съседи: парцел XVI-909, улица и парцел XIV-909 

За подробна информация се свържете със служител на кантората.

За да получите подробна информация: ПЧСИ Свилен Костадинов
Телефон

препоръчани обекти