Bookmark and Share

Дворно място

№ на изпълнително дело: 20168560400573
Площ: 23 998 кв.м.
Оценка на имота
Начална цена
Местонахождение: гр. София, жк. Овча Купел, ул. Калояново № 14
Виж на картата
Описание на обекта

ДВОРНО МЯСТО, без построените в него сгради, находящо се в гр. София, СО-район "Овча купел", според удостоверение за данъчна оценка на ул. "Калояново" №14 (четиринадесет), а по документ за собственост ул. "Любляна" № 46"А" (четиридесет и шест "А"), съставляващо, съгласно Скица № АБ-9200-542/2003г., презаверена на 12.08.2008г., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети) - "За научен институт" в кв. 91 (деветдесет и първи) по регулационния план на гр. София, местност "Овча купел", одобрен с решение № 111 по Протокол № 32 / 10.12.2001г., идентичен със северната реална част от имот планоснимачен номер 689 (шестстотин осемдесет и девет), кв. 90 (деветдесет), описан в нотариален акт за покупко-продажба акт №97, том LXIX, дело №17065/1999г. на СВ - гр. София, с площ от 20 410 ( двадесет хиляди четиристотин и десет ) квадратни метра при съседи съгласно скица: улица, УПИ VII -51, УПИ I - за научен институт, УПИ III - за озеленяване и КОО, УПИ IV - за ЖС и улица, който недвижим имот съставлява, съгласно скица на поземлен имот № 15-127587-18.03.2016г., издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК -поземлен имот с идентификатор 68134.4338.739 с площ от 23 998 кв.м.; трайно предназначение на територията – урбанизирана; начин на трайно ползване – за обект комплекс за научна и проектантска дейност; стар идентификатор – няма; номер по предходен план – 739(689-част), квартал – 90; съседи: 68134.4338.47, 68134.4338.1036, 68134.4338.1035, 68134.4338.51, 68134.4338.689, 68134.4338.1790, 68134.4338.1034, 68134.4338.777, 68134.4338.1032.

За подробна информация се свържете със служител на кантората.

За да получите подробна информация: ПЧСИ Елена Георгиева
Телефон

препоръчани обекти