Bookmark and Share

Апартамент

№ на изпълнително дело: 20178560400644
Площ: 239 кв.м.
Оценка на имота
Начална цена
Местонахождение: гр. София, р-н Витоша, ул. Георги Войнтех № 1
Виж на картата
Описание на обекта

ДВУЕТАЖНО ЖИЛИЩЕ /АПАРТАМЕНТ/ с идентификатор № 68134.1942.963.1.2, което съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, ет. -1, ап. 2, с площ от 239,03 кв.м. и се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 2 /две/ при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж: 68134.1942.963.1.3; под обекта: няма; над обекта: няма; за ниво 2: на същия етаж: 68134.1942.963.1.1; 68134.1942.963.1.3; под обекта: 68134.1942.963.1.3; над обекта: 68134.1942.963.1.3; стар идентификатор: няма, а съгл. описание от документ за собственост: находящо се в град София, област София, Столична община, район Витоша, ул. "Георги Войтех" № l /едно/, стара ул. "734-та" и съставляващо № 2 /две/ по архитектурния проект с разгърната застроена площ от 239,03 /двеста тридесет и девет цяло нула три стотни/ кв.м., състоящо се от: на сутерена, кота - 3,12 /минус три цяло и дванадесет стотни/ от стая, предверие, баня с тоалетна и стълбище с 60.33 /шестдесет цяло и тридесет и три стотни/ кв.м. застроена площ и мазе и склад с 38.67 /тридесет и осем цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м. застроена площ или общо 99,00 /деветдесет и девет цяло/ кв.м. застроена площ на сутерена; на. кота - 0,52 /минус нула цяло и петдесет и две стотни/ от спалня, дневна с кухня и трапезария и баня с тоалетна с 136,07 /сто тридесет и шест цяло и седем стотни/ кв.м. застроена площ и тераса от 4,03 /четири цяло и три стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи: жилище № 1, жилище № 3, двор;

ЗАЕДНО с прилежащите му 2/3 (две трети) идеални части от ПОЛУПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ на кота – 2,60 /минус две цяло и шестдесет стотни/ с 92,70 /деветдесет и две цяло и седемдесет стотни/ кв.м. застроена площ и 2/3 (две трети) идеални части от НАВЕС-ГАРАЖЕН ПОДХОД на кота 0,00 /нула/ с 39,45 /тридесет и девет цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м. застроена площ при граници и съседи жилище № 1, жилище № 2, ограда по границата с УПИ XLVI-987, УПИ-XXXVII-787, двор и улица, за които обекти съгл. издадено удостоверение от СГКК – София няма данни за нанесени схеми;

ЗАЕДНО с 2/3 (две трети) идеални части от поземлен имот с идентификатор № 68134.1942.963, който съгл. кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК е с адрес: гр. София, р-н Витоша, „Бояна“, ул. Георги Войнтех № 1, с площ от 799 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 963; квартал: 50; парцел: XXXVII; съседи: 68134.1942.788; 68134.1942.1199; 68134.1942.962; 68134.1942.1338; 68134.1942.787, а съгл. описание от документ за собственост представляващ: урегулиран поземлен имот XXXVII-963 /тридесет и седем-деветстотин шестдесет и три/, находящ се в местност „кв. Бояна“, квартал 50 /петдесети/, по плана на гр. София, с площ от 774 /седемстотин седемдесет и четири/ кв.м. при съседи по скица: улица, урегулиран поземлен имот XLV-788,789 /четиридесет и пет-седемстотин осемдесет и осем, седемстотин осемдесет и девет/, урегулиран поземлен имот XXXVI-962 /тридесет и шест-деветстотин шестдесет и две/, урегулиран поземлен имот XLVI-787 /четиридесет и шест-седемстотин осемдесет и седем/, урегулиран поземлен имот XXXVII-787 /тридесет и седем-седемстотин осемдесет и седем/, в който поземлен имот /дворно място/ са изградени описаните по-горе сгради;

За подробна информация се свържете със служител на кантората.

За да получите подробна информация: ПЧСИ Свилен Костадинов
Телефон

препоръчани обекти