Bookmark and Share

Апартамент

№ на изпълнително дело: 20188560401001
Площ: 90 кв.м.
Оценка на имота
Начална цена
Местонахождение: гр. София, м. Ширините № 6, вх. Б, ет. 1
Виж на картата
Описание на обекта

АПАРТАМЕНТ № 3 / три /, находящ се в гр. София в жилищна сграда „А“, построена в източната част на мястото, вход 2 / две /, на I / първи / етаж, кота 0.00 / нула /, със застроена площ от 90.21 / деветдесет цяло и двадесет и една стотни / кв.м., състоящ се от: дневна, кухня, две спални, две бани-тоалетни, склад, гардеробно помещение, антре, при съседи: ап. №2 / две / и стълбищна клетка на вход 2, ап. № 4 / четири / от вход № 3 и от две страни – двор, заедно с 15.335% / петнадесет цяло триста тридесет и пет хилядни върху сто / идеални части от общите части на вход 2/ две/ отговарящи на 6.89 кв.м., заедно с 3.948% / три цяло деветстотин четиридесет и осем хилядни върху сто / идеални части от дворното място равняващи се на 118.37/3000 / сто и осемнадесет цяло и тридесет и седем стотни върху три хиляди / идеални части от цялото дворно място върху което е построена сградата цялото с площ от 3000 / три хиляди / кв.м., съставляващо имот планоснимачен номер 2193 / две хиляди сто деветдесет и три /, по кадастралния план на с. Панчарево, планоснимачен район: с.Панчарево / VII-86 /, местността „Ширините“, нанесен в кадастрален лист Г-10-4-Б / „Г – десет-четири – Б /, при съседи: имот без планоснимачен номер, имот планоснимачен № 2593, имот без планоснимачен номер, имот пл. № 2860, имот пл. № 2838, имот пл. № 2837, имот без планоснимачен номер, от които съгласно трасировъчен карнет 49.95/3000 / четиридесет и девет цяло и деветдесет и пет стотни върху три хиляди / идеални части представляват разпределено право на ползване за индивидуален двор с площ от 49.95 кв.м., фиксиран по точки № 59,72, 60,61,62,63,50,51,57,58, от трасировъчен карнет, при съседи: двор на ап.4 от вход 3 на жилищна сграда „А“, вход 2 на жилищна сграда „А“, ап. № 3 на жилищна сграда „А“ и 12/3000 / дванадесет върху три хиляди/ идеални части от мястото, които представляват разпределено право на ползване на паркомясто А3 /“А“ три“ с площ от 12 / дванадесет / кв.м., фиксирано по точки № 5,6,7,8 от трасировъчния карнет, при съседи: двор, паркомясто № А2, двор и паркомясто № А5. Съгласно издадената от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София схема № 15-489274-17.07.2018г. на самостоятелен обект в сграда, процесният имот е с идентификатор 55419.6702.2193.2.5. Адрес на имота: с. Панчарево, р-н Панчарево, м. Ширините № 6, вх. „Б“, ет.1, ап.3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55419.6702.2193. Предназначение на самостоятелниния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 90.21 кв.м.; Прилежащи части: 15.335% ( 6,89 кв.м.) идеални части от общите части на вход 2.

За подробна информация се свържете със служител на кантората.

За да получите подробна информация: ПЧСИ Елена Георгиева
Телефон

препоръчани обекти